Субота, 20.10.2018, 09:02
Вітаю Вас Гість | RSS

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня с. Мерва

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Сторінка вчителя » Гримайло Олег Анатолійович

Використання елементів інноваційних технологій на уроках фізичної культури
Навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємо¬дії всіх ланок навчально-виховного процесу. Організація інноваційного навчан-ня передбачає моделювання життє¬вих ситуацій, використання рольо¬вих ігор, спільне розв'язання про¬блем на основі аналізу обставин відповідної ситуації. У цьому сенсі його можна розглядати як співнавчання, взаємонавчання, де учень і вчитель є рівноправними суб'єктами навчання. Особливістю інтерактивних уроків із фізичної культури, які проводять-ся у нашій школі, є підготовка моло¬ді до життя. Уроки мають захоплювати учнів, пробу¬джувати у них інтерес і мотивацію, навчати самостійного мислення та дій. Це вимагає активізації навчальних можливостей учнів, пов'язаних з їхнім життям і су¬спільним досвідом. У межах цих уроків учням надаються основні пізнавальні вміння, розвиваються їхні фізичні здібності і рухові навич¬ки, учні привчаються до самостій¬них занять фізичною культурою. У дітей формуються навички здо¬рового способу життя, естетичні навички і зразки поведінки. Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури уроків, тому, як пра¬вило, їхня структура складається з п'яти елементів: створення моти¬вації; повідомлення завдань уроку та очікуваних навчальних резуль¬татів; надання необхідної інформа¬ції; інтерактивна вправа; підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку. Інтерактивні методи навчання на уроці фізичної культури передбачають такі фор¬ми організації навчання, які забезпечують створення комфортних умов діяльності учнів, коли вони почуваються успішними, роз-виненими, перебувають на шляху до вдосконалення. Сутність інтерактивного на¬вчання полягає у співробітни¬цтві вчителя і учнів за умови постійної активної взаємодії всіх учнів це колективне, групове навчання у співпраці. За допомогою такого підхо¬ду можливим є моделюван¬ня життєвих ситуацій, вико¬ристання сюжетно-рольових ігор, в яких є швидке спільне розв'язання проблеми (ігрового завдання) відповідно до ситуації, яка постійно змінюється. В уроці базовою ідеєю педагогічної техно¬логії «Зміна ролей» є інтелектуальний, пі¬знавальний, моральний і фізичний розвиток дітей, які залучені до самостійної практич¬ної діяльності в ролі парубків-козаків. Через рефлексію, особисті відчуття та емпі¬ричний досвід, елементи мистецтва - музи¬ку, вірші, вбрання - створюється комфорт¬на для учнів атмосфера невимушеного спіл¬кування. Ігровий і змагальний методи забез-печують мотивацію до успіху. Інтегрований урок-змагання поєднує теоре¬тичні знання з історії України з практикою, що сприяє розвитку учнівської самостійно¬сті, системного бачення світу. Він поєдну¬ється з розумінням історії, традицій, моралі, подій, які діти вивчають не абстраговано, а в яких живуть і діють у певний момент на уроці. Доцільно проводити урок-змагання напри¬кінці навчального року. Залежно від поставленої мети і завдань уроку добираються варі¬анти організації роботи класу за допомогою інтерактивних методів навчання. Дрібногрупову, групову і фронтальну форму роботи організовують як на уроках ознайомлення, так і на уроках закріплення знань, умінь і навичок. Кооперативне навчання (групове, дрібногрупове) — це форма орга¬нізації навчання в групах учнів, які об'єднані спільною навчальною метою. Для організації такої роботи необхідно: переконатися, що учні воло-діють знаннями та уміннями, необхідними для виконання навчальних завдань, об'єднувати учнів у групи на добровільних засадах, за розра¬хунком або за рівнем фізичної підготовленості (різнорівневі). Діти повинні призначити капі¬тана (командира) групи. У групах учні повинні добре бачити одне одного. Капітан (командир) групи: • отримує і зачитує завдання групі; • забезпечує порядок у групі (правила поведінки на місцях занять, дотримання правил без¬пеки, страхування під час вико¬нання вправ); • заохочує групу до роботи; • підбиває підсумки роботи; • забезпечує організовані перехо¬ди до інших місць занять. Організація роботи в групах: а) Використо¬вується для досягнення будь-якої дидактичної мети, що сприяє розвитку навичок спіл¬кування, вміння самостійно виконувати практичні вправи, здійснювати взаємонавчання і надавати взаємодопомогу; б) «Учуся навчаючи». Використовується під час вивчення або повторення вивченого. Для забезпечення роботи у такий спосіб необхідно: • підготувати картки-завдання; • роздати картки-завдання по станціях; • запропонувати учням ознайомитися із завданнями; • забезпечити допомогу учнів одне одному, з наступним аналі¬зом виконання вправ і роботою над помилками. в) «Роби як ми, роби краще за нас». Використовується для вдосконалювання вмінь учнів виконувати роботу в групах під час повторення вивченого матеріалу. При цьому вчитель повинен організувати роботу у групах таким чином: • об'єднати учнів у групи та озна¬йомити їх із завданнями; • запропонувати одній із груп пе¬ред класом продемонструвати, як потрібно організувати роботу в групах; • подати команду про те, що можна розпочинати виконання вправ. Завдання учнів полягає у тому, щоб: • отримати і прочитати завдання; • обговорити його в групі; • розпочати до виконання вправ. Організація роботи фронтально: а) «Мікрофон». Надання можли¬вості кожному учневі сказати щось швидко, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку: • повідомити учням класу про¬блему; • дати можливість почергово ви¬словитися; • відповіді при цьому не коменту¬ються і не оцінюються; б) «Мозковий штурм». Це такий метод розв'язання проблеми, коли всі учасники розмірко¬вують над однією проблемою. Застосовується, коли необхід¬но розв'язати проблему, напри¬клад, пояснити причину невда¬лого виконання вправи. Для цього методу характерне: • визначення проблеми; • надання можливості учням висловлювати пропозиції по черзі, конкретно і стисло; • підбиття підсумків. в) «Незавершена вправа». Учитель або найбільш підготовлений учень показує вправу або ком¬бінацію вправ і пропонує учням завершити її. Результативним є використання методу проектів, оскільки дана форма роботи розвиває ініціа¬тиву, привчає до планової роботи, до врахування усіх видів трудно¬щів, до самостійності, фор¬мує вміння розраховувати свої сили в процесі навчальних занять. Це спосіб організа¬ції педагогічного процесу, основою якого є взаємодія педагога і вихо¬ванця. Сутність цього методу полягає в тому, що учні про¬ектують навчальну діяльність під час цього застосовуються раніше отримані ними знання. Види проектування роботи вчи¬теля фізичної культури: за характером діяльності школя¬рів - інформаційне і практично орієнтоване; за змістом - монопредметне і міжпредметне; за тривалістю - короткочасне (тиждень), середньої тривалості (місяць), довготривале (розділ програми, семестр або навчаль¬ний рік); за метою - підсумкове і поточ¬не; за кількістю учасників - індиві¬дуальне, парне, групове. Етапи діяльності в процесі ство¬рення спільних проектів: 1. Підготовка й визначення теми та мети проекту (розповідь учням про задум, створення мотивації та допомога у постановці за¬вдань). 2. Планування (пропонуються ідеї, висуваються пропозиції). 3. Прийняття рішень (спостере¬ження й керування діяльністю учнів). 4. Збирання інформації (консуль¬тування й допомога у добиранні навчального матеріалу). 5. Аналіз інформації, формування висновків (спостереження та створення навчального дидак¬тичного матеріалу). 6. Захист проектів та колективний аналіз (обговорення спільно з учнями презентованих проек¬тів навчальної діяльності). Варіанти проектної діяльності • «У світі цікавого». Вико¬ристовується з метою пожвав¬лення навчального матеріалу і полягає у добиранні запитань, відповіді на які можна знайти в різних джерелах інформації. Підсумки роботи підбиваються у вигляді коротких повідомлень (теоретико-методичні знання, історія фізичного виховання, міжпредметні зв'язки, цікаві факти, засади здорового спосо¬бу життя), реклама, оформлен¬ня стіннівок. • «Я - учитель». Використовуєть¬ся для активізації діяльності учнів на уроках фізичної куль¬тури, де вони виконують функ¬ції вчителя. Застосовується у будь-якій частині уроку залежно поставленої мети і завдань під час вивчення або повторення навчального матеріалу. Оцінювання діяльності учнів Для оцінювання учнів учитель, готуючись до уроків, визначає мету і очікувані результати уроку: які знання учні мають засвоїти і на якому рівні; які знання, вміння і навички вони повинні опанувати; які фізичні здібності повинні роз¬вивати. Способи оцінювання учнів на уроках із використанням елемен¬тів інноваційних технологій здій¬снюється залежно від поставленої мети: • бальне; • залежно від досягнутого рівня; • за глибиною засвоєння. Значна увага в школі приділяється розвитку фізичних якостей і формуванню навичок військово-прикладного характеру в тради¬ціях Козацької Січі і в позакласній роботі. Традиційно проводяться Свято козацької слави «Козацькому роду нема переводу», «Козацькі герці», «Ми - майбутні козаки-захисники», «Свято Покрови», огляд строю та козацької пісні, в яких беруть участь усі учні школи. У 5-8 класах на уроках історії учні ознайом¬люються з життям, побутом і традиціями Козацької Січі, а на уроках фізичної куль¬тури ми практично закріплюємо теоретичні знання участю в «козацьких герцях» - зма¬ганнях, іграх і забавах тієї епохи, в якій закладено коріння сьогоднішнього буття. Таким чином, козацькі традиції сили, смі¬ливості, мужності, товариськості продовжу¬ють розвиватися. Застосування еле¬ментів інноваційних технологій на уроках фізичної культури дозволяє підвищувати зацікавленість дітей, мотивацію до навчальної діяльно¬сті, сприяє засвоєнню теоретично¬го матеріалу, спонукає до самостій¬ної діяльності в позаурочний час, виховує активну життєву позицію, почуття колективізму, взаємодопо¬моги, відповідальності, естетичні смаки, привчає до ведення здоро¬вого способу життя.

Джерело: http://edisk.ukr.net/view.php?cdir=0&file=368004177&sortBy=Names&sortType=asc
Категорія: Гримайло Олег Анатолійович | Додав: oleg1971gr (08.02.2016) | Автор: Гримайло Олег Анатолійович E W
Переглядів: 199 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Вхід на сайт
Пошук

Copyright MyCorp © 2018